Baijie Xu, Jun He, Bin Du, Xunzhou Xiao, Xizhen Xu, Cailing Fu, Jia He, Changrui Liao, Yiping Wang

28
Sep 27, 2021
Optics Express
DOI :
10.1364/oe.437479
Article
show_chart

Ultra weak fiber Bragg grating (UWFBG) arrays are key elements for constructing large scale quasi distributed sensing networks for ...

Please Log In to leave a comment.