Hui Zhang, Wenjie Zheng, Guochen Zheng, Peng Fu, Jun Qu, Bernhard J Hoenders, Yangjian Cai, Yangsheng Yuan

12
Sep 13, 2021
Optics Express
DOI :
10.1364/oe.440147
Article show_chart
In free space optical (FSO) communications, the orbital angular momentum (OAM) multiplexing/demultiplexing of Bessel beams perturbed by ...
Please Log In to leave a comment.