Gai Zhang, Hua Shao, Muyao Zhang, Ziqiang Zhao, Chunshuang Chu, Kangkai Tian, Chao Fan, Yonghui Zhang, Zi-Hui Zhang

19
Sep 13, 2021
Optics Express
DOI :
10.1364/oe.435302
Article show_chart
It is known that light extraction efficiency (LEE) for AlGaN based deep ultraviolet light emitting didoes (DUV LEDs) can be enhanced by ...
Please Log In to leave a comment.