Dongmei Li, Chaofan Weng, Kan Li, Qiang Lin, Jingjing Zhang, Shuqian Wang, Yi Ruan, Jia Yao

15
Sep 13, 2021
Optics Express
DOI :
10.1364/oe.437400
Article show_chart
A Mach Zehnder interferometer system based on weak measurement was set up to determinate the concentration variation of molecule by ...
Please Log In to leave a comment.